????? :: ?????? :: Отель Hotel Northfield 0*

Hotel Northfield 0*


Thamel, GPO Box : 1764,  Kathmandu, Nepal
 Tel: 977-1- 4700078,
4700316,4700080.
Email: htlnorthfield@mail.com.np  
http://www.hotelnorthfield.com/